Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV „Beograd 44“ (Surčin) i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojeći nadzemni vod 110 kV (BR. 104/2) i rekonstrukciju postojećih nadzemnih vodova, gradske opštine Surčin i Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, U skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 20.10.2020. godine utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV „Beograd 44“ (Surčin) i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojeći nadzemni vod 110 kV (BR. 104/2) i rekonstrukciju postojećih nadzemnih vodova, gradske opštine Surčin i Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

 

oglašava

JAVNI UVID
U

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU TS 110/35 KV „BEOGRAD 44“ (SURČIN) I NADZEMNOG VODA 110 KV ZA POVEZIVANJE PLANIRANE TS NA POSTOJEĆI NADZEMNI VOD 110 KV (BR. 104/2) I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NADZEMNIH VODOVA, GRADSKE OPŠTINE SURČIN I NOVI BEOGRAD sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

  1. JAVNI UVID obaviće se od 9. novembra do 10. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u Gradskoj opštini Surčin, Ulica vojvođanska br. 79.
  2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 24. decembra 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
  3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu) i četvrtkom u Gradskoj opštini Surčin, Ulica vojvođanska br. 79.
  4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. decembrom 2020. godine. 
  5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.