Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo Bloka 20, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 24.11.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za deo bloka 20, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

Oglašava

JAVNI UVID U

Nacrt plana detaljne regulacije za deo Bloka 20, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

 

  1. JAVNI UVID obaviće se od 14. decembra 2020. do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).
  2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 11. februara 2021. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
  3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
  4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.
  5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. januarom 2021. godine.

U toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana, u svemu prema Zaključku Komisije sa 154. sednici održane 8.12.2020. godine.