Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu

 
Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 19. januara 2016. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/15)  oglašava JAVNI UVID U
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOKU 42 NA NOVOM BEOGRADU, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD,
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu
 
JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. januara do 29. februara 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
 
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 10. marta 2016. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. februara 2016. godine.