Javni poziv za dodelu sredstava za nabavku građevinskog materijala namenjenih poboljšanju uslova života stanovanja porodica izbeglica

Na osnovu  rešenja  Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2020 – 58  od  26.05.2020. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala, na teritoriji  Gradske opštine Novi Beograd ( u daljem tekstu: Komisija)  i člana 10. stav 1  Pravilnika o radu Komisije  usvojenog 27.05.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi  Ugovora o  saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština),   Komisija  objavljuje dana 28.05.2020. godine

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NA TERITORIJI  GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD

 1.   PREDMET JAVNOG POZIVA

          Predmet javnog poziva je  dodela najmanje 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica  sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine (u daljem tekstu:Pomoć).  

 

 1. II. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA
 2. Da podnosilac prijave, sa prebivalištem /boravištem na teritoriji Opštine, ima ili je imao status izbeglice;
 3. Da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju državljanstvo Republike Srbije ili podnet zahtev za prijem u isto;
 4. Da su podnosilac prijave i članovi njegove porodice smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju na tertoriji Opštine ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog.
 5. Da poseduje nepokretnost sa građevinskom dozvolom ili da je za navedenu nepokretnost podnet zahtev za legalizaciju, odnosno pokrenut postupak ozakonjenja predmetne nepokretnosti, kao i da je na zemljištu, na kome se nepokretnost nalazi, dozvoljena individualna stambena izgradnja,osim ako se radi o nepokretnosti koja je izgrađena pre donošenja propisa o građenju;
 6. Da predmetna nepokretnost ne ispunjava osnovne uslove stanovanja i da se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala  može  osposobiti  za upotrebu i  stanovanje;
 7. Da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališa ili u drugoj državi;
 8. Da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti;
 9. Da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 10. Da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 11. Da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu ušli u program stambenog zbrinjavanja u državi porekla ili da im imovina u zemlji porekla nije obnovljena;
 12. Da Korisnik i  članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe.

 

III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

               Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

1)  popunjen obrazac prijave;

2) fotokopiju izbegličke legitimacije/rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3)  fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;

4)  izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;

5)  uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo – za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

6)  overenu izjavu   kod javnog beležnika da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambene potrebe; da u državi porekla nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu uključeni u neki drugi program/projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u procesu integracije ili povratka i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju;

7)  uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva;

8) uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, nisu obveznici poreza na imovinu;

9) dokaz o prihodima:

– uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje uverenje PIO fonada da se lice ne nalazi u evidenciji osiguranika fonda.

– uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

– potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa overe da podnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;

– ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv.

– za lice  koje ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji, zemlji porekla ili nekoj trećoj zemlji  uverenje PIO fonada ;

10) dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – potvrda/rešenje nadležnog organa;

11) dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;

12) dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju − rešenje nadležnog organa;

13) dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

 −za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru − potvrda poverenika;

 −za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova − izjava overena kod nadležnog organa overe o tome;

14) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležnog organa;

 15) dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno o postojanju bolesti od većeg socio- medicinskog značaja, trudnoće i drugog zdravstvenog stanja –odgovarajuća potvrda zdravstvene ustanove;

 16) rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;

 17) kod jednoroditeljskih porodica prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva; rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

 18) dokaz o vlasništvu/pravu korišćenja nad nepokretnošću − list nepokretnosti ne stariji od šest meseci; ugovor o poklonu, kupoprodaji, ostavinsko rešenje, ugovor o zameni nepokretnosti, ugovor o zakupu na vremenski rok od 99 godina…

 19) građevinska dozvola; potvrda nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju ili pokrenutom postupku ozakonjenja i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          uverenje nadležnog organa da se objekat nalazi na  zemljištu, na kome je dozvoljena individualna stambena izgradnja, osim ako se radi o nepokretnosti koja je izgrađena pre donošenja propisa o građenju;

 1. IV. PODNOŠENJE ZAHTEVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 12. 06. 2020. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog  poziva  Komisija ne razmatra, već iste rešenjem odbacuje.

Podnosioci prijava, obrasce za  prijavljivanje i obrasce izjava  mogu preuzeti na šalteru 11 u šalter sali  GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se  u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

               Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice (šalter 4) opštinske uprave  ili poštom na adresu.

 

Gradska opština Novi Beograd

„Komisija za dodelu pomoći izbeglicama “

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 011/ 3106-814.