JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Na osnovu  rešenja  Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2020 – 77  od  07.07.2020. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala, na teritoriji  Gradske opštine Novi Beograd ( u daljem tekstu: Komisija)  i člana 8. Pravilnika o radu Komisije  usvojenog 28.08.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi  Ugovora o  saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština),   Komisija  objavljuje dana 31.08.2020. godine

 

 

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, NA TERITORIJI  GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

          Predmet javnog poziva je  dodela  5 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih   sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć).

 

 1. II. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

 

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva  treba da ispune sledeće uslove:

 1. da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, u momentu objavljivanja javnog poziva;
 3. da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave 1/1 ili u susvojini/zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 4. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 3. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambenepotrebe, osim nepokretnosti iz stava 1. tačke 3. ovog člana;
 4. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihodekojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe što se procenjuje u skladu sa članom 2. stav 3. osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 6. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
 7. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;
 8. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. Ovog člana nalazi na teritoriji Grada Beograda.

 

    III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);

3) Fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina

4) izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije.

5) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-

sanitarnih uslova – izjava overena kod u organu uprave ili sudu;

– za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

6) Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva ili u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije – izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana

11) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da

samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

12) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

13) List nepokretnosti  za predmetnu nepokretnost.

14) Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena  bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokoaciji).

Napomena: postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 14) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored navedenih dokaza, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

 1. IV. PODNOŠENJE ZAHTEVA

 

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 15. septembar  2020. godine.

 

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog  poziva  Komisija ne razmatra, već iste zaključkom odbacuje.

Podnosioci prijava, obrasce za  prijavljivanje mogu preuzeti u na šalteru 11 Šalter sale  u GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se  u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave  ili poštom na adresu.

 

Gradska opština Novi Beograd

„Komisija za dodelu  sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

 

 

Sve informacije o konkursu možete  dobiti na tel. 3106-814.