Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, br. 95/10) i člana 135. stav 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, br. 3/11), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem
i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije

1. Pravo prijavljivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2016. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da se ne vodi krivični postupak odnosno da nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
3) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
4) da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
5) da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
6) da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
7) da ima završenu visoku školu odgovarajuće struke od značaja za Vojsku Srbije (osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije);
8) da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
9) da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
1) dokaze o ispunjavanju opštih uslova javnog oglasa, izuzev tačaka 4) i 5);
2) fotokopiju lične karte ili pasoša (original dokumenta na uvid);
3) fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
4) biografiju.

Kandidat za rezervnog oficira uz prijavu za kurs prilaže i sledeće dokaze:
5) ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
6) pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Obrazac prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu i on sadrži: ime i prezime, ime oca, datum rođenja, adresu stanovanja, stručnu spremu, znanja i veštine, kao i druge podatke o kandidatu.

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata u centre za obuku i kurs za rezervne oficire za određeni uputni rok.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze vezane za dobrovoljno služenje vojnog roka, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka sa oružjem mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na internet prezentaciji „www.budiprofesionalac.rs“.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2016. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.