Pravna pomoć

Potrebna dokumentacija:

– Lična karta – na uvid

Mesto prijema stranaka:

Radno vreme sa strankama: Šalter sala (soba 12), radnim danom 08,30-13.00

 

 

Prijem stranaka

– usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa teritorije gradske opštine Novi Beograd na osnovu usmenog, ličnog zahteva u Šalter sali (soba 12), radnim danom 08,30-13,00.

– za sastavljanje podnesaka za sudske i druge državne organe ( tužbe, žalbe, molbe, punomoćja, ugovore, predloge, urgencije, sporazume, prijave, krivične prijave…) se zakazuje izrada po prijemu stranke za prvi slobodni termin.

Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć (po potrebi zastupanje od strane advokata sa liste Advojatske Komore Srbije) u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći(Sl.glasnik RS. br:87 od 13 novembra 2018.g. koji je u primeni od 01.10.2019. godina. , građani prilažu dokument kojim se potvrđuje status i to :

 Za korisnike novčane pomoći preko Centra za socijalni rad

Dostaviti: Rešenje centra za socijalni rad

 Za nezaposlena lica

Dostaviti: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje ( potvrdu ) RF PIO

 Za zaposlene, koji primaju minimalnu zaradu

Dostaviti: potvrdu poslodavca o primanjima

 Za penzionere sa najnižom penzijom

Dostaviti: poslednji ček od penzije

 Za lica, koja ostvaruju prava u postupku ostvarivanja prava vezanih za svojstvo ratnih ili mirnodopskih invalida, invalida rada ili porodičnog invalida;

Dostaviti: rešenje o invalidnosti

 Za izbegla i raseljena lica

Dostaviti:izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica, prijavu boravka i ličnu kartu

Za sva ostala lica – naknada za usluge pružanja pravne pomoći iznosi 30% od iznosa predviđenog Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, na osnovu čl. 12. Statuta gradske opštine Novi Beograd (Sl. list grada Beograda, br. 3/11 i 33/13-prečišćen tekst );  Odluke o pružanju pravne pomoći u gradskoj opštini Novi Beograd (Sl. list grada Beograda, br.8/16 ).