Uverenje o državljanstvu

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za izdavanje možete preuzeti ovde:

-Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Šalteri matičara br.1 i br.2 u šalter sali Gradske opštine Novi Beograd

Republička administrativna taksa: 800 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 480 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

-Za upis u školu i fakultet

-Za potrebe vojne evidencije

-Za zasnivanje radnog odnosa

-Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

-Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite civilnih invalida rata

-Za restituciju

-Za povraćaj PDV-a

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 15:30 časova

Napomena:

Članom 83. Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik RS“br.20/09, 145/14, 47/18) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.