Upis u matičnu knjigu rođenih državljana republike Srbije rođenih u inostranstvu

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumntacija:

-Zahtev za upis (zahtev dobijate u kancelarijama 24 u opštini N.Beograd), ili možete preuzeti ovde:

-Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan, preveden i transkripovan ako je neophodno od strane ovlašćenog sudskog tumača – original.

-Važeća lična karta.

-Prebivalište na teritoriji opštine Novi Beograd

-Po potrebi, i druga dokumenta

-Dokaz o uplaćenoj taksi

-Nakon izvršenog upisa određivanje JMBG-a se čeka 15 radnih dana

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

 

Mesto provere prikupljene dokumentacije: Kancelarija 24 Gradska opština N.Beograd, a predaja dokumentacije na pisarnici, šalter br.3 ili 4.

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-826