Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство србије после марта 2005.

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Извод из матичне књиге рођених из места рођења

-За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних

-За удовце: извод из матичне књиге венчаних са уписаном смрћу супружника или извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника

-За разведене: извод из матичне књиге венчаних са уписаним разводом брака или извод из матичне књиге венчаних и правоснажна пресуда о разводу брака (фотокопија)

-Фотокопија личне карте (прва и друга страна) или неког другог личног документа са ЈМБГ

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 320 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Уплатницу можете преузети овде:

Предата документација се задржава.

Место провере документације: Канцеларија 24, а предаја документације на писарници шалтер 3 или 4

Радно време са странкама: радним даном од 08:00 до 14:00 часова; пауза од 10:30 до 11:00

Телефон за информације: 3106-826

Напомене:

По пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство лице је обавезно да у што краћем року прибави и преда матичару потребна документа.

Путем телефона за информације можете проверити да ли је Решење МУП Републике Србије достављено матичару. Документација се предаје матичару тек пошто је Решење службено достављено.

Истовремено са уписом држављанства врши се упис у матичну књигу рођених.