Upis činjenice venčanja u matične knjige na osnovu izvoda inostranih organa

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev (kancelarija 25 Gradske opštine N.Beograd), ili možete preuzeti ovde:

-Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Izvod iz matične knjige umrlih

-Uverenje o državljanstvu

-Fotokopija l.k. sa prebivalištem na teritoriji opštine Novi Beograd

-Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Mesto predaje dokumentacije: Kancelarija 26 Gradske opštine N.Beograd

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-824