Promena prezimena posle prestanka braka u roku od 60 dana

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev (kancelarija 24 Gradske opštine Novi Beograd)

-Fotokopija lične karte (prebivalište na teritoriji opštine N.Beograd)

-Pravosnažna presuda o razvodu ili poništenju braka (fotokopija)

-Dokaz o uplaćenoj taksi:

-Izvod iz matične knjige umrlih (ukoliko je brak prestao smrću supružnika)

Mesto nabavke obrasca: Kancelarija 24 Gradske opštine N.Beograd

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Mesto predaje dokumentacije: Kancelarija 24 Gradske opštine N.Beograd

Radno vreme sa strankama: radnim danom 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-824

Napomena:

Izjava se daje pred matičarem matičnog područja gde je prebivalište lica koje menja lično ime/prezime.