Prijava smrti

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-U slučaju smrti u kući: potvrda o smrti-dva primerka, lična karta pokojnika i prijavioca smrti.

Ukoliko smrt prijavljuje treće lice:

-propratni akt JKP „Pogrebne usluge“, Ruzveltova 50 ili

-u slučaju da je prijavilac privatna pogrebna agencija: lična karta preminulog, potvrda o smrti u dva primerka i ovlašćenje od porodice.

-U slučaju smrti u bolnici: propratni akt zdravstvene ustanove i potvrda o smrti- dva primerka

Mesto predaje dokumentacije: Kancelarija 26 Gradske opštine N.Beograd

Radno vreme sa strankama:

radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, pauza d 10:30 do 11:00,

-subotom od 11:00 do 13:00 časova.

Telefon za informacije: 3106-824