Prijava rođenja i određivanje ličnog imena

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Prilikom prijavljivanja bebe, uz prisustvo i saglasnost oba roditelja (nije neophodno donositi novorođenče radi prijave), određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta.

Potrebna dokumenta za decu rođenu u braku:

-važeće lične karte oba roditelja (ukoliko nije izvršena elektronska prijava rođenja deteta)

Potrebna dokumentacija za decu rođenu van braka:

bez priznatog očinstva

-važeća lična karta majke

-dovoljno je samo prisustvo majke

-očinstvo se može priznati i naknadno, posle završene prijave rođenja deteta

sa priznatim očinstvom

-važeća lična karta majke

-važeća lična karta oca

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci

Predata dokumentacija se zadržava.

Roditelji koji imaju prebivalište van teritorije grada Beograda, mogu se (sa gore navedenom dokumentacijom i otpusnom listom za bebu) obratiti matičaru u mestu svog prebivališta radi sastavljanja zapisnika o prijavi rođenja deteta.

Mesto predaje dokumentacije: kancelarija 23

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 15:00; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-827