Izvod iz matične knjige umrlih

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i iborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za izdavanje možete preuzeti ovde:

-Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult u šalter sali Gradske opštine N.Beograd

Napomena vezana za dokumentaciju:

Za lica preminula pre 1946.god. upisati crkvu gde je obavljeno opelo.

Izvod iz matične knjige umrlih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 440 din (za domaći izvod)

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120din

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 740 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 420 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

-Za upis u školu i fakultet

-Za potrebe vojne evidencije

-Za zasnivanje radnog odnosa

-Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

-Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

-Za restituciju

-Za povraćaj PDV-a

Mesto predaje dokumentacije

-Za lica umrla posle 1946 god. na šalteru matičara br. 1 i 2 u šalter sali Gradske opštine Novi Beograd

Za lica umrla pre 1946.god. u kancelariji 26 Gradske opštine Novi Beograd

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; Napomena:

Članom 83. Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik RS“br.20/09, 145/14, 47/18) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.