Obaveštenje o javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 20 seoskih kuća sa okućnicom i dodele paketa pomoći

Gradska opština Novi Beograd ( u daljem tekstu Opština) obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 20  seoskih kuća sa okućnicom i dedelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 – seoske kuće (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen dana 10.01.2017.godine na oglasnim tablama Opštine i mesnih zajednica Opštine i na internet prezentaciji Opštine www.novibeograd.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije  www.kirs.gov.rs.

 

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

 

Javni poziv traje od 10.01.2017. godine do 24.02.2017. godine. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 011/3106-814 ili kod poverenika za izbeglice na adresi: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167, prvi sprat, Kabinet građana.

JAVNI POZIV