Одељење за општу управу

Послови Одељења:

 • писарница и архива;
 • издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за све кориснике пензија који имају пребивалиште на
 • територији градске општине;
 • овера потписа рукописа и преписа;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • вођење бирачког списка;
 • послови у вези спровођења избора и референдума;
 • обавља стручно-техничке послове за комисију која спроводи попис становништва за територију градске општине;
 • технички послови везани за унапређење рада Управе;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
 • послови Сервисног и пријемног центра у вези комуникације са грађанима;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Одсек за послове сервисног и пријемног центра

Одсек за општу управу

Одсек писарнице и архиве