Одељење за буџет и финансије

Послови Одељења:

 • израда нацрта буџета општине
 • израда стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова директних буџетских корисника
 • припрема и анализа тромесечних и месечних планова за извршење буџета директних буџетских корисника
 • анализа захтева за финансирање директних корисника и предлагање висине апропријације, као и поступак измене апропријације директних буџетских корисника
 • припрема допунског буџета
 • израда предлога решења о привременом финансирању
 • израда решења о одобрењу средстава из текуће буџетске резерве
 • праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима
 • израда пројекције и праћење прилива прихода и остварење расхода на консолидованом рачуну буџета
 • дефинисање тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза
 • управљање готовином и дугом
 • контрола захтева за плаћање
 • управљање информационим системом
 • вођење главне књиге и помоћних књига
 • израда периодичних и завршног консолидованог рачуна трезора
 • усаглашавање пословних књига са директним корисницима и Управом за јавна плаћања
 • извршавање налога за плаћање
 • извештавање по захтевима Града и Републике
 • вођење пословних књига за директне и индиректне буџетске кориснике
 • састављање периодичних и годишњих консолидованих извештаја рачуна директних буџетских корисника
 • извештавање директних и индиректних буџетских корисника
 • припрема и израда предлога финансијских планова усаглашених са индиректним буџетским корисницима
 • припрема и комплетирање документације за изаду планова и реализацију расхода
 • управљање имовином (вођење евиденције о основним средствима и пословном простору)
 • контрола расхода директних буџетских корисника
 • други послови у складу са законом, Статутом града

Начелник Одељења
Љиљана Јордановић
тел. 3106-812

 • организује рад Одељења
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси план и програм рада Одељења и подноси извештај о реализацији програма
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, Општинског већа и председника Општине

Одсек за буџет

Шеф Одсека
Гордана Стојановић
тел. 3106-848

 • организује рад Одсека
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси програм и план рада Одсека
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове
 • учествује у припреми и изради нацрта Одлуке о буџету
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Одсек за послове трезора

Шеф Одсека
Милош Галић
тел. 3106-822

 • доноси програм и план рада
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове
 • обавља послове финансијског планирања
 • координира и контролише функције трезора везане за пласирање средстава, контролу прилива прихода и извршавање расхода
 • стара се о роковима и захтевима везаним за финансијско извештавање
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Одсек за финансијске послове директних корисника

Шеф Одсека:

Владан Алимпијевић

 • организује рад Одсека
 • стара се о благовременом, законитом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • учествује у изради финансијских планова директних и индиректних корисника
 • учествује у изради консолидованог годишњег извештаја
 • стара се о пословима у вези са управљањем имовином
 • стара се о законитој и наменској употреби финансијских средстава
 • врши контролу документације достављене на исплату
 • сарађује са другим органима, организацијама општина, Града и Републике
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Одсек за послове јавних набавке

Шеф Одсека:
тел: 3106-708

 • организује рад Одсека
 • стара се о благовременом, законитом обављању послова и пуној запослености извршилаца,
 • обавља стручне и аналитичке послове и послове припреме аката у вези  спровођења поступка јавних набавки
 • израђује план набавки
 • стара се о правилном спровођењу поступка јавних набавки
 • припрема извештаје о закљученим уговорима
 • прати прописе који регулишу проблематику у вези  јавних набавки
 • периодично доставља извештаје о раду председнику градске општине, начелнику Управе, начелнику одељења и Управи за јавне набавке
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења,начелника Управе и председника градске општине.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд