Одељење за буџет и финансије

Послови Одељења:

 • припремање и израда нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привремено финансирање општине
 • припремање упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника
 • израда предлога финансијских планова
 • израда шестомесечног и деветомесечног извештаја о извршењу буџета
 • израда тромесечних квота за извршење буџета
 • израда решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве
 • праћење и билансирање средстава за плате и накнаде
 • праћење извршавања програма пословања јавних предузећа
 • израда месечних извештаја о извршењу прихода и расхода буџета
 • управљање готовином и дугом
 • припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна
 • припремање и контрола захтева за плаћање
 • вођење главне књиге трезора и помоћних књига и евиденција
 • израда завршног рачуна буџета и консолидованог завршног рачуна
 • извршавање налога за плаћање
 • обрачунавање плата, накнада, уговора о делу и привремених и повремених послова
 • послови благајне
 • извештавање Града и Републике у складу са законом
 • вођење пословних књига за индиректне буџетске кориснике
 • управљање готовином
 • вођење финансијског обрасца за Регистар запослених
 • вођење програма РИНО
 • послови јавних набавки у складу са законским прописима.

Начелник Одељења
Владан Алимпијевић
тел. 3106-812

 • организује рад Одељења
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • доноси план и програм рада Одељења и подноси извештај о реализацији програма
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, Општинског већа и председника Општине

Одсек за буџет и финасије

Шеф Одсека
Стојана Петровић
тел. 3106-848

 • организује и одговара за рад Одсека,
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца,
 • доноси програм и план рада Одсека,
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове,
 • учествује у припреми и изради нацрта Одлуке о буџету,
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике,
 • помаже начелнику Одељења у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  начелнику Одељења,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе

Одсек за послове трезора

Шеф Одсека:
Милош Галић
тел. 3106-822

 • доноси програм и план рада
 • стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • обавља сложене финансијско-аналитичке послове
 • обавља послове финансијског планирања
 • координира и контролише функције трезора везане за пласирање средстава, контролу прилива прихода и извршавање расхода
 • стара се о роковима и захтевима везаним за финансијско извештавање
 • сарађује са другим органима и организацијама општина, Града и Републике
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Одсек за послове јавних набавки

Шеф Одсека:
Татјана Ђукић

тел: 3106-708

 • организује рад Одсека
 • стара се о благовременом, законитом обављању послова и пуној запослености извршилаца,
 • обавља стручне и аналитичке послове и послове припреме аката у вези  спровођења поступка јавних набавки
 • израђује план набавки
 • стара се о правилном спровођењу поступка јавних набавки
 • припрема извештаје о закљученим уговорима
 • прати прописе који регулишу проблематику у вези  јавних набавки
 • периодично доставља извештаје о раду председнику градске општине, начелнику Управе, начелнику одељења и Управи за јавне набавке
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења,начелника Управе и председника градске општине.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд