Komisija za planove Skupštine grada Beograda objavljuje javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 14. 02. 2019. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – I faza, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

oglašava

JAVNI UVID U
Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, Gradske opštine Novi Beograd i Surčin – I faza, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. februara do 26. marta 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 18. aprila 2019. god. u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. marta 2019. godine.