Војни одсек

Додела Значки војника на добровољном служењу војног рока и Захвалница отаџбине у Центру Министарства одбране Нови Београд:

Поводом обележавања Дана Војске Србије, дана 19.априла 2017. године на свечаности у сали општине Нови Београда, војним обвезницима, који су добровољно служили војни рок и завршили курс за резервне официре, у генерацији „март“ и „јун“ 2016. године, уручене су Значке војника на добровољном служењу рока и Захвалнице отаџбине.

Уз присуство припадника Центра МО, пријатеља и породица војника, признања војницима који су добровољно одслужили војни рок и завршили Курс за резервне официре уручио је начелник Центра МО Нови Београд Предраг Зељковић.

Значке и захвалнице уручене су војницима у знак захвалности и признања за стављање на располагање Војсци Србије у циљу јачања система одбране Републике Србије.

 Признања се додељују на основу Правилника о признањима и новчаним наградама у Министарству одбране и Војсци Србије. Признања су први пут уручена 14. фебруара 2017.године, поводом обележавања Дана државности Републике Србије, генерацији војника „септембар 2016.године“, а у наредном периоду ће бити уручена свим војницима који су добровољно одслужили војни рок, почевши од генeрације „март 2011.године“.

 

 

Министарство одбране уводи у војну евиденцију особе мушког пола, држављане Републике Србије рођене 1999. године и старијих годишта, који треба да се уведу у војну евиденцију у календарској години у којој су навршили 18 година живота.

 Увођење у војну евиденцију обавља се у центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта регрута, радним данима у периоду од 09 до 15 часова.

 Регрут који се уводи у војну евиденцију на увид треба да донесе личну карту. Регрут који борави у иностранству уводи се у војну евиденцију у надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у тој земљи

 

 

 

Пријављивање за добровољно служење војног рока

Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

 
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2017. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:
да је држављанин Републике Србије;
да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
да је здравствено способан за војну службу;
да није одслужио војни рок са оружјем и
да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
 
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
да има ­за­вр­шене осн­овне а­кад­емске сту­дије односно осн­овне ст­рук­овне сту­дије од значаја за Војску Србије;
да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
да има позитивну безбедносну проверу.
 
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
 
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
 
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
биографију.
 
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
 
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.
 
4. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2017. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.